Facebook pixel

Reklamačné podmienky

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia §7, §8,§9, §10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku")

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. §7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť výlučne písomnou formou a to buď poštou alebo emailom.Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho,  presnú špecifikáciu tovaru, číslo a dátum objednávky,  spôsob akým sa má vrátiť peňažné plnenie ideálne číslo účtu alebo poštovú adresu. S odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane kompletnej dokumentácie, príbalového letáku, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení v originálnom obale.

Tu si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy :

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VZOR

Reklamačný poriadok:

Kupujúci je povinný celý dodaný tovar skontrolovať, dôkladne si prezrieť, skontrolovať funkčnosť, skontrolovať úplnosť dodávky dodaného tovaru čo v najkratšej dobe po jeho dodaní a prevzatí. Ak tak neučíní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri kontrole len keď preukáže, že tovar mal vady už v čase prevzatia tovaru.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetovej stránke www.medusaker.sk predávajúceho, ktorý vykazuje zjavne vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

V prípade ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciou v predajni  elektronického obchodu vyplnením reklamačného formulára alebo formou vyplnenia reklamačného formulára na internetových stránkach predávajúceho alebo inou písomnou formou a doručí reklamáciu predávajúcemu osobne, elektronicky mailom alebo písomne na korešpondenčnú adresu.

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky: doručenie písomnej reklamácie predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou - mailom a doručenie reklamovaného tovaru vrátane celého príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak napríklad doručiť tovar priamo do servisného strediska a to osobne alebo poštou.

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, reklamácia bude vybavená nasledujúcim spôsobom: Predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení, spôsob vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho. Ak sa zistí, že sa jedná o vadu, ktorá nemožno odstrániť, o viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu väčší počet odstrániteľných vád, ktoré evidentne bránia, aby mohol byť tovar riadne využívaný, predávajúci vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom. Výmenou tovaru za tovar iný, rovnakých alebo lepších vlastností, alebo v prípade ak kupujúci nemôže vybaviť reklamáciu výmenou vybaví reklamáciu vystavením dobropisu. Za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu sa považuje výskyt odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Za väčší počet odstrániteľných vád sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, s výnimkou prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky a na tovar vyrobený na mieru.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká nasledovným spôsobom:

 • Neoznámením zjavných vád pri riadnom prevzatí tovaru s príslušenstvom.
 • Uplynutím záručnej doby zakúpeného tovaru.
 • Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 • Nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu, dodacieho listu, príslušenstva alebo kompletnej dokumentácie tovaru.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
 • Neodbornou manipuláciou, zaobchádzaním, obsluhou, tiež aj zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
 • Poškodením tovaru nadmerný zaťažovaním, používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v technickej dokumentácií, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
 • Poškodením tovaru neodvrátiteľnými a nepredvídateľnými udalosťami.
 • Neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na:

 • Na nevyhovujúci odtieň obkladov, dlažieb a iného tovaru, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení t.j. monitor, tablet, mobil, tlačiareň a iné zariadenia kupujúceho.
 • Záruky na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. §7 ods. 6 predmetom, ktorej je;

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytnutie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu zaniká právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 • Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru a požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 • Predaj tovaru alebo poskytnutia služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený. Pri odstúpení od zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznej objednávke vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil s objednaním tovaru v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po doručení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou, ale je možnosť aby sa predávajúci a kupujúci dohodli aj inom spôsobe vrátenia platby.

Reklamačný formulár

Tu si môžete stiahnuť reklamačný formulár :

reklamačný formulár medusaker pdf súbor vzor