Facebook pixel

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.medusaker.sk. Nadobúdajú znenie a účinnosť od 15.1.2021

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej už len Obchodné podmienky) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcej z kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.medusaker.sk

uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Terézia Jančeková MEDUSAKER IČO: 37388495,IČ DPH: SK1020083493, DIČ: 1020083493, zapísaná v ŽR Okresný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra 507-5709 miesto podnikania: Hattalova 373/3, 02901 Námestovo, prevádzka Štefániková 258/36, Námestovo, tel. kontakt 0905 358 170 mail: medusaker@medusaker.sk. (ďalej len ako predávajúci)

a kupujúcimi zákazníkmi,

ktorej je predmetom je kúpa a predaj tovaru v ponuke na internetovej stránke www.medusaker.sk

Inšpektorát ŠOI pre Žilinský kraj, Predmestká 71, P.O. box B-89 01179 Žilina1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel.č. 041/7632 130.

Základné pojmy

Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť , ktorá prostredníctvom internetovej stránky predáva tovar.

Spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetovej stránky a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Tovar - tovar, služba alebo predmet kúpnej zmluvy ponúkaný prostredníctvom internetovej stránky.

Objednávka - právny úkon spotrebiteľa v súvislosti s internetovou stránkou, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar na internetovej stránke

VOP - Všeobecné obchodné podmienky

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Spotrebiteľ objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho a vyplnením osobných údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla " Objednávka s povinnosťou platby " potvrdzuje objednávku s povinnosťou platby. Tovar a služby je tiež možné objednať telefonický alebo prostredníctvom zaslania záväznej objednávky emailom. 

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, adresu na doručenie, fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail, v prípade ak sa jedná o fyzickú/právnickú osobu podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.  Tieto poskytnuté informácie budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytované tretej osobe s výnimkou osoby zabezpečujúcu prepravu tovaru(kuriér).

V prípade ak objednávka nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho ustanovenia, je považovaná za neúplnú. Po preskúmaní a zistení nedostatkov sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnej opravy, spresnenia alebo doplnenia údajov. Okamihom doručenia údajov opravujúcich, spresňujúcich alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.

Po doručení objednávky bude následne zaevidovaná v systéme predávajúceho, vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín počas pracovných dní, respektíve do 72 hodín počas nepracovných dní, sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí sa stav objednávky, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady, od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza nasledovným spôsobom: okamihom doručenia úplnej objednávky kupujúcemu, okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním tovaru za zmenenú cenu, okamihom vyslovenia súhlasu kupujúceho s dodaním alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne, a to podľa toho, čo nastane neskôr.

Kupujúci môže predávajúcemu doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu predávajúceho uvedenú na internetovej stránke www.medusaker.sk , telefonicky v lehote do 14 pracovných dní od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie , že objednávku ruší. V prípade zrušenia objednávky si predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky doručenému predávajúcemu uviesť kontaktné údaje, e-mail, popis objednávaného tovaru, číslo objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť predávajúcemu v čase do zrušenia objednávky. Predávajúci zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť vráti v lehote najneskôr do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú alternatívny spôsob vrátenia kúpnej ceny alebo jej časti.

Odstúpenie predávajúceho od zmluvy

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy  o kúpe tovaru a služieb je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na inom spôsobe plnenia alebo variante tovaru. Pri inom spôsobe plnenia alebo variante tovaru je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru a služieb v prípade ak:

  • Z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodu vis maior.
  • Objednávky neštandardného či špekulatívneho charakteru.
  • V prípade ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 kalendárnych dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia.
  • V prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi  lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v dohodnutej cene.

Ochrana osobných údajov 

Záverečné ustanovenia