Facebook pixel

Alternatívne riešenie sporov

Možnosti riešenia

V prvom rade by sme Vám chceli dať na vedomie, že stále sa budeme snažiť akýkoľvek vzniknutý problém vyriešiť len k maximálnej spokojnosti našich zákazníkov. V prípade problémov s konaním našich pracovníkov, alebo iných problémov, kontaktuje nás na email: medusaker@medusaker.sk alebo na tel. čísle +4219 05 358 170.

 

Nakupujúci (ďalej len ako spotrebiteľ) ma právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na medusaker@medusaker.sk, v prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade ak predávajúci odpovie na žiadosť zamietavým spôsobom alebo na ňu vôbec neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej už len ako „ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §3 tohto zákona sú subjektami ARS orgány a oprávnené právnické osoby.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1), spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Subjekt ARS  môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v §12 z. 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ tz. Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraná a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo iných zamestnaní a povolaní, ktoré určujú osobitné registre. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Taktiež sa to týka len sporov uzatvorených na diaľku, netýka sa sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.